V novembri 2010 sme po úspešne zrealizovaných cieľoch našej predchádzajúcej petície za Detské ihrisko - miesto stretnutia generácii na Legerského, na ktorom sa  možno často s deťmi hráte (pozrite sa tu na  vzhľad ihriska pred našou úspešnou iniciatívou a aktivitou),  začali organizovať ďalšiu . Jej cieľom bolo a je vytvoriť z chátrajúcej budov bývalého osvetového strediska na Ovručskej príťažlivé miesto stretnutí generácií. Obdobu ihriska ako priestoru stretnutia všetkých generácií. Tentokrát pod strechou.

Zbieranie podpisov pokračovalo až do jari 2011. Pod túto druhú petíciu za zriadenie centra - tu je jej text-  sa podpísal cirka každý dvadsiaty platný voličský hlas (komunálne voľby 2010) v našej mestskej časti. Okrem zberu podpisov sme zbierali aj konkrétne požiadavky občanov. Od dôchodcov až po mladé rodiny. Občania nám zároveň mohli doručiť aj vlastné návrhy na obsahovú činnosť či vzhľad budovy.

23.marca 2011 starosta Mgr. Rudolf Kusý listom potvrdil prijatie žiadosti našej petície a uvítal ju. Predtým sme oslovili poslancov všetkých politických strán a nezávislých v Miestnom zastupiteľstve Bratislava - Nové Mesto. Poslanci veľkou väčšinou našu iniciatívu privítali.

Odvtedy sa podporovatelia a podpisovatelia petície aktívne zapájali do spolutvorby konceptu Materského a komunitného centra - miesta stretnutia generácií, Ovručská. Okrem ďalších návrhov na činnosť napr. mamička Ing. arch. Katarína Veselovská zdarma vypracovala prvú vizualizáciu. Manželia Kyseľovci - obaja ing. statici -  urobili zdarma statickú štúdiu momentálneho stavu objektu.

Návrhy obsahovej štruktúry a činnosti centra, vizualizácia aj štúdiu boli priebežne zasielané na Mestský úrad Bratislava - Nové Mesto. Všetko s cieľom prispieť k posúdeniu stavu a možnosti čo najrýchlejšej realizácie.

21.8.2012 sa na Detskom ihrisku - mieste stretnutia generácií konalo stretnutie so starostom a architektom. Bol predstavený návrh Materského a komunitného centra - miesta stretnutia generácií. Cieľom bolo dať občanom priestor na diskusiu a ďalšie návrhy.

Pre neprítomnosť značného počtu podporovateľov a podpisovateľo petície petičný výbor inicioval stretnutie s architektom projektu 12.9.2012 na MÚ Bratislava - Nové Mesto. Ako malo centrum podľa projektu vyzerať je v tomto protokole.

Projekt bol v r. 2012 schválený na podanie na ministerstvo na financovanie z prostriedkov EÚ. Potom sme dlho čakali ( a pravidelne sa pýtali), lebo bolo embargo na informácie zo strany ministerstva, citat :


Dňa 22. 11. 2012 16:05 nám z MÚ MČ BANM napísali, granty@banm.sk wrote:


Dňa 31.10.2012 sme podali celú Integrovanú stratégiu na riadiaci orgán ( RO ) t.j. ministerstvo pôdohospodárstva SR. Následne bola uskutočnená formálny kontrola, ktorú naše projekty úspešne prešli. Pred hodnotením si RO požiadal o doplnenie niektorých podkladov. Dňa 26.10.2012 sme tieto doplnili.

RO dostal od centrálneho koordinačného orgánu výnimku na hodnotenie a lehotu pôvodných 100 dní  predĺžil o ďalších  sto dní . (http://www.opbk.sk/aktuality/&id=231&page=1 ) Takže až niekedy budúci rok sa dozvieme výsledky . Bohužiaľ počas hodnotenia je informačné embargo na akékoľvek informácie, takže máme len tieto oficiálne.Po ďalších troch rokoch a našich priebežných dopytoch e- mailom na Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto sa konečne budova v marci 2015 odovzdala na prestavbu stavebnej firme, ktorá vyhrala verejné obstarávanie. Má tam zrealizovať nasledovný projekt. Ako by mohol či mal vyzerať interiér je popísané v protokole hore z 12.9.2012. Pred tým sa konalo stretnutie medzi nami a zástupcami MÚ MČ BA NM za prítomnosti niektorých poslancov, kde bola predstavený a sčasti s nami prediskutovaný Návrh zriaďovacej listiny Komunitného centra Ovručská a plán jeho činnosti. Diskusia bola ukončená prísľubom, že môžme podávať ďalšie návrhy, k čomu sme boli teraz vyzvaní.


V tomto návrhu nájdete predstavy úradu vychádzajúce v ústrety našim potrebám. V budove by mal byť jeden platený strážnik. Program a dianie môžme spoluvytvárať my.

Dňa 6.7.2015 o 13:00 som sa v mene inciatívy za Materské a komunitné centrum stretol s vedúcou Odd. sociálnych služieb MÚ BA NM p. mgr. Marčíkovou. Predstavil a odovzdal som jej Vaše zozbierané predstavy o náplni činnosti centra. Naše návrhy sa stretli s veľmi pozitívnou reakciou. Najdôležitejšie veci v skratke:

  1. V náplni materského a komunitného centra majú výrazne prevažovať podujatia, kurzy, školenia a.pod. zamerané na mladé rodiny s deťmi.
  2. Kurzy, krúžky, podujatia, školenia, prednášky, cvičenia, tvorivé dielne, kinoklub pre deti atď sú možné. Dôležité, aby príspevok účastníkov bol len symbolický, t.j. nie na úrovni komerčných cien.
  3. Bude možné si priestory prenajať napr. na rodinné či detské oslavy narodenín a pod.

Tu je prvá a druhá strana zoznamu Vašich predstáv. Kto chce niečo organizovať (kurzy, krúžky, podujatia, školenia, prednášky, cvičenia, tvorivé dielne, kinoklub pre deti atď) - platí to aj pre Vašich priateľov či známych, ktorí by chceli - napíšte prosím na e-mail:

  1. ako často - ktorý deň/dni v týždni
  2. koľko by trvalo jedno podujatie
  3. program vopred na niekoľko mesiacov/celý rok - ak sa má jednať o pravidelné podujatie
  4. dátum konania a dĺžku podujatia - ak pôjde o jednorazové podujatie
  5. cenu na dieťa/dospelého v prípade oboch typov, resp. zdarma, ak zdarma

Veci hore sú nutné na zostavenie ročného programu a rezerváciu priestorov. Zašlem ich na sociálne oddelenie. Kapacita budovy je cirka 70 ľudí, detí a dospelých. 

Začiatkom septembra 2015 mi boli doručené zatiaľ posledné návrhy občanov, ktorí chcú ponúknuť svoje vedomosti a zručnosti v nejakej forme ostatným spoluobčanom pre ich kvalitnejší život a na všeobecný úžitok.  Postupne ich sumarizujem a pred dokončením centra zašlem p.vedúcej odd. sociálnych služieb MÚ BA NM p. mgr. Marčíkovej. Zverejním ich tiež ako vždy tu. Srdečne Vám ďakujeme za petičný výbor.

Príjemný zvyšok leta a začiatok jesene!

Pavel Šimove